В началото на м. Март 2019 г. организациите-партньори в ЦК КВАЗАР започнаха работа по доскавка на специализираното оборудване на Центъра, с което е предвидено да бъде модернизирана неговата инфраструктура в рамките на следващите 14 месеца. Средставата за доставките са осигурени в рамките на Проект BG05M2OP001-1.002-0006 за изгражцане и развитие на център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“, финансиран със средства на Оперативна програма НОИР 2014-2020 и Европейския фонд за регионално развитие.

Осемте организации-партньори ще закупят високотехнологично оборудване, което ще бъде разположено в лабораториите на центъра на територията на гр. София, гр. Варна, гр. В. Търново и гр. Габрово. Очаква се да бъдат изградени изключително иновативни и авангардни научни системи, включително в сферата на Квантовото криптиране, Интегрираните симулационни съоръжения, безпилотни роботизирани платформи и др.

Общият бюджет на ЦК КВАЗАР за специализирано оборудване е в размер на малко повече от 10 милиона лева.

By quasar