На 09. Април 2019 г. в Института по роботика на БАН се проведе съвместна работна среща между членовете на Научният екип на ЦК КВАЗАР, в която участа и целият екип за управление на Центъра.

Ръководителят на Научния екип доц. Лъчезар Георгиев, съвместно с ръководителите на работни пакети и останалите представители на Научния екип набелязаха основните аспекти на предстоящите през 2019 г. научни дейности, на база заложените годишни цели на ЦК КВАЗАР.

Академик Руменин подчерта изключителната важност на стриктното спазване на Финансовите планове на Центъра за 2019 г. , с оглед недопускане загуба на средства по проект № BG05M2OP001-1.002-0006, финансиран от ОП НОИР 2014-2020. Ръководителят на Центъра изрази своята молба и призив към всички организации-партньори да положат максимални усилия за навременно и адекватно администриране на всички дейности по проекта.

Очаква се Годишната научна програма на ЦК КВАЗАР да бъде приета в срок до 01 юни 2019 г.

By quasar