В периода  10 – 11 юни бяха открити нови четири строителни площадки в цялата страна, за модернизация на обекти от инфратструктурата на ЦК КВАЗАР.

IMG_20190610_103806
20190611_144339
DSC_7070
DSC_7058
20190611_110349
20190611_110155

На 10 юни гр. Велико Търново започнаха СМР дейности за обновяване на лаборатории, които са част от Интегрираният симулационно-комуникационен комплекс на КВАЗАР. Комплексът предстои да изпълнява едни от най-модерните и иновативни дейности в държавата, свързани с контрол и управление на риска при кризи и бедствия.

Малко по-късно същият ден, на територията на ТУ-Габрово, ректорът на университета професор дтн Райчо Иларионов участава в подписването на акт образец 2, за стартиране на изграждане на оптично трасе, което е част от от предвидените дейности на Центъра в ТУ-Габрово. На откриването присъства също така проф. Александров, заместник ректор на университета и член на научния екип на КВАЗАР.

20190611_111357
20190611_112303

На 11 юни в гр. София строителни площадни бяха открити в два от  институтите на БАН- партньори в ЦК КВАЗАР. СМР дейности стартираха в Институтa по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“, както и в  Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Протоколите за откриване на двете строителни площадки баха подписани от директорите на съответните институти- проф. Дренчев и доц. Лъчезар Георгиев.

В откриването на СМР дейностите на обектите участваха представители на строителните дружества, проектантските екипи и строителния надзор.

Средствата за модернизация на лабораториите на ЦК КВАЗАР са осигурени от ОП НОИР 2014-2020 и Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на проект BG05M2OP001-1.002-0006 за изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar).

By quasar