След интензивна работа в продължение на повече от година и поредица от консултации с бизнеса, иновационните общности, академичните среди и държавите членки, на 05. Юли 2022 г. в Страсбург Комисар Мария Габриел представи новата Европейска иновационна програма (НЕИП). Тя се основава на конкурентните предимства на Европа: водеща роля в науката, силна индустриална база в сектори с физически компонент и резерв от таланти в областта на инженерството.
Новата европейска иновационна програма се съсредоточава върху новото поколение новатори и високотехнологичните иновации. Тя има 5 основни измерения с 25 водещи инициативи. Ето кои са част от предложените конкретни действия.

 1. Мерки за подобряване достъпа до рисков капитал. Мобилизиране на 45 милиарда евро за подпомагане растежа на европейските стартъпи:
  📌 Инициативата за данъчни облекчения за намаляване на преференциалното данъчно третиране на дълга (DEBRA) ще помогне на компаниите да набират капитала, от който се нуждаят и подобрят своята позиция на капиталовите пазари.
  📌 Регламент относно регистрацията на фондовата борса, целящ да се опростят изискванията за регистрация, за да станат капиталовите пазари по-привлекателни за компаниите от ЕС и се улесни достъпът до капитал.
  📌 Разширяване на инициативата ESCALAR, насърчаваща инвестициите в рисков капитал по програма InvestEU.
  📌 Програмата ‘Women2Invest’ на EIT ще предоставя обучение на жени в областта на рисковите инвестиции.
 2. Инициативи за създаване на подходящи рамкови условия в подкрепа на високотехнологичните иновации:
  📌 Подготвят се насоки за разработване на експериментални и „живи лаборатории“.
  📌 Специална Платформа за изпитване в областта на чистия водород ще подпомага развитието на динамична водородна икономика.
  📌 Специализирана консултантска служба ще предоставя насоки в областта на обществените поръчки за иновации.
 3. Действия за укрепване на иновационните екосистеми във всички европейски региони:
  📌 Създават се „регионални иновационни долини“. Това цели свързването на иновативни региони с региони, имащи нужда да подобрят иновационния си капацитет. Те ще работят съвместно за реализиране на междурегионални иновационни проекти.
  📌 Платформата „Innospace“ ще предоставя съвети и насоки за участниците в иновационните екосистеми на принципа „обслужване на едно гише“.
  📌 Насоки за ефективни синергии между „Хоризонт Европа“ и фондовете на политиката на сближаване
 4. Действия за обучение и привличане на таланти, включително участие на повече жени в областта на високите технологии:
  📌 Новата инициатива „Таланти в областта на дълбоките технологии“ (Deep Tech Talents) на EIT ще предостави възможност за обучение на 1 милион таланти.
  📌 Подготвят се стажантска програма, както и общоевропейска платформа, за да могат иновативните компании да намират по-бързо таланти с нужните умения.
  Новата европейска иновационна програма ще утвърди Европа като лидер в иновациите и привлекателно място, където най-добрите таланти работят с най-добрите компании и създават революционни иновативни решения.
  Още информация може да откриете тук:
  https://ec.europa.eu/info/files/new-european-innovation-agenda-communication_en

By quasar