Европрограмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ с бюджет от 80 млрд. евро е най-голямата програма на ЕС за програмния период 2014-2020 г. Последната и най-голямата в рамките на програма „Хоризонт 2020“ покана, наречена „Европейска покана за зелената сделка“ е отворена за подаване на проекти до 26 януари 2021 г. с общ бюджет от 1 млрд. евро.
Европейската зелена сделка представлява бюджетно интензивна и всеобхватна програма, която работи за постигане на целите, поставени от ООН – за постигане на неутрален климат и пълен баланс на емисиите на парникови газове в Европа до 2050 г., за напредък на икономиката чрез зелени и чисти технологии и за постигане на устойчива икономика, индустрия и общество. За да се постигне тази цел, е необходимо в отделните сфери на икономиката да се предприемат съответни действия, включително:

 • инвестиции в екологосъобразни технологии;
 • подкрепа на иновациите в промишлеността;
 • въвеждане на по-чисти, по-евтини и по-здравословни форми на частен и обществен транспорт;
 • декарбонизация на енергийния сектор;
 • подобряване на енергийната ефективност на сградите;
 • работа с международните партньори за подобряване на екологичните стандарти в световен мащаб.
  Срещу климатичната криза
  Настоящата покана за зелена сделка е адресирана към климатичната криза, осигуряване на по-голяма защита на застрашеното европейско биологично разнообразие и местообитания и ускоряване устойчивото възстановяване от коронавирусната криза, превръщайки зелените предизвикателства във възможности за иновации. Тази покана се отличава по някои важни аспекти от предишните по „Хоризонт 2020“. Заради належащия характер на проблемите, по които се работи, целта ще бъде да се постигнат видими и ясни резултати в кратко- до средносрочен план, но с перспектива за дългосрочна промяна. Действията са по-малко на брой, но са по-целенасочени, по-мащабни и с по-голяма видимост и с фокус върху възможностите за бързо увеличаване на мащаба, разпространение на резултатите и възприемане на практиките.
  По поканата ще се финансират проекти в посочените по-долу десет области, осем от които са тематични и свързани със Зелената сделка и две хоризонтални области – девета и десета.
  Област 1: „Повишаване на климатичните амбиции чрез междусекторни предизвикателства“ с проекти в три специфични сектора: 1. Предотвратяване и борба с екстремните горски пожари, чрез иновативни средства; 2. Към климатично неутрални и социално иновативни градове; 3. Устойчиви на климата иновативни пакети за европейските региони.
  Област 2: „Чиста, достъпна и сигурна енергия“ с включени теми: Иновативни наземни и офшорни технологии за възобновяема енергия и тяхното интегриране в енергийната система; Разработване и демонстриране на 100 MW електролизатор, увеличаващ връзката между възобновяемите енергийни източници и индустриалните приложения, Ускоряване на зеления преход, както и партньорството за достъп до енергия с Африка.
  Област 3: „Индустрия за чиста и кръгова икономика“ с включени теми: Затваряне на индустриалния въглероден цикъл за борба с изменението на климата, както и Демонстрация на системни решения за териториалното разгръщане на кръговата икономика.
  Област 4: „Енергийни и енергийно ефективни сгради“, включваща темата: Изграждане и обновяване по енергийно и ресурсно ефективен начин
  Област 5: „Устойчива и интелигентна мобилност“, включваща темата: Зелените летища и пристанища като мултимодални центрове за устойчива и интелигентна мобилност.
  Област 6: „От фермата до трапезата“, включваща темата: Тестване и демонстриране на системни иновации за устойчива храна от фермата до трапезата.
  Област 7: „Биоразнообразие и екосистемни услуги“, включваща темата: Възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги
  Област 8: „Нулево замърсяване, среда без токсични вещества“. Действията в тази област предвиждат: Иновативни, системни решения за нулево замърсяване за защита на здравето, околната среда и природните ресурси от устойчиви и мобилни химикали и Насърчаване на регулаторната наука за справяне с химически и фармацевтични смеси: от наука до политики, основани на факти.
  Област 9: „Укрепване на знанията“ (хоризонтална област) с включени теми: Капацитет и услуги на европейската научноизследователска инфраструктура за справяне с предизвикателствата на Европейската Зелена сделка; Разработване на продукти и услуги за крайни потребители за всички заинтересовани страни и граждани, подкрепящи адаптирането и смекчаването на климата, както и Прозрачен и достъпен океан: към цифров близнак на океана.
  Област 10: „Овластяване на гражданите за преход към неутрална по отношение на климата, устойчива Европа“ (хоризонтална област) с включени теми: Европейски капацитет за обсъждане и участие на гражданите в Зелената сделка; Поведенчески, социални и културни промени за Зелената сделка и Даване на възможност на гражданите да действат по отношение на изменението на климата и опазването на околната среда чрез образование, наука, инициативи за гражданско участие.
  Кой може да участва
  Участието в тази програма е отворено за всяко юридическо лице – академични среди, индустрия, изследователски институти, държавни и местни власти, сдружения, организации на гражданското общество и др. от държавите от Европейския съюз и от асоциирани към „Хоризонт 2020“ държави, включително Турция, Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания, Молдова, Израел, Исландия, Норвегия и Швейцария.
  В направленията Научни изследвания и Иновационни дейности могат да участват само обединения (консорциуми) от поне 3 несвързани помежду си юридически лица от три различни страни от ЕС и от посочените по-горе асоциирани към „Хоризонт 2020“ държави, По отношение на Координационните и подкрепящите дейности не е необходимо партньорство, т.е. може да се кандидатства самостоятелно.
  Размерът на безвъзмездната помощ за един проект е до 60 млн. евро. Този размер е в зависимост от приоритетната област, за която се кандидатства като се покриват до определен размер разходите по проекти от различните направления, включително:
 1. За научни изследвания, вкл. проучвания, развитие на технологии, тестване и валидация на процеси и решения, се финансират 100% от разходите;
 2. За иновационни дейности, вкл. изграждане на оборудване, тестване, демонстрации, прототипи, пазарна репликация. се финансират от 70% до 100% от разходите в зависимост от правния статут на бенефициента; 3. За координационни и подкрепящи дейности, вкл.: разпространение и споделяне на опит и знания, обмен на информация, анализи и проучвания, се финансират 100% от разходите. Очакван старт на спечелилите финансиране проекти – есента на 2021 г.
  Очаква се от началото на 2021 г. да стартира продължението на „Хоризонт 2020“, наречено „Хоризонт Европа“ с бюджет от около 90 млрд. евро. Планира се над 35% от разходите по „Хоризонт Европа“ да допринесат за постигането на целите в областта на климата, т.е. да са свързани със зелената сделка.
  Източник: Капитал

By quasar