След поредица от консултации с държавите-членки, българският еврокомиср Мария Габриел представи днес три ключови инициативи в областта на образованието и науката на пресконференция в Брюксел. Те включват пакет от мерки и действия за изграждане на Европейско образователно пространство, за динамизиране на Европейското научноизследователско пространство и нов План за действие в областта на цифровото образование.

Тя подчерта, че трите инициативи във взаимодействие ще подпомогнат държавите-членки по пътя към дълготрайно възстановяване от кризата, ще дадат силен импулс за трансформиране на образователните системи и укрепване на научната сфера в подкрепа на прехода към по-устойчиви, екологични и цифрови икономики и общества.

„Живеем във време, в което се нуждаем от ефективно сътрудничество, ако искаме да постигнем амбициите си за качествено и приобщаващо образование, и за превръщане на Европа в лидер в областта на науката и иновациите. Само с общи и координирани действия между граждани, образователни и академични институции, частен сектор, национални, регионални и местни власти, ще бъдат постигнати по-бързи и с реално въздействие резултати“, заяви Мария Габриел при представяне на инициативите на пресконференция в Европейската комисия в Брюксел.

Тя посочи, че създаването на европейското образователно пространство се базира на сътрудничество и редица действия, като например инициативата за европейските университетски алианси и европейската студентска карта. Целта е то да стане реалност до 2025 г. Новият План за действие в областта на цифровото образование се основава на приетия през 2018г. Българският еврокомисар подчерта, че той ще продължи успешни инициативи като Европейската седмица на програмирането, борбата с незаконното съдържание и по-безопасен интернет за децата и др. Същевременно новият план е поамбициозен и със срок на действие до 2027 г. Тя изтъкна, че през последните 20 години европейското научноизследователско пространство е насърчило държавите членки да работят съвместно, като са създадени 37 световно признати научноизследователски инфраструктури и са мобилизирани инвестиции в размер на 20 милиарда евро.

„Налице са реални постижения, но има и слабости, върху които трябва да се съсредоточим. Не можем да приемем, че повече от един на всеки пет 15-годишни младежи е с ниски умения за четене, математика и природни науки. В ерата на цифровите технологии не можем да си позволим повече от 40 % от хората в активна възраст да бъдат с недостатъчни цифрови умения. В областта на науката равнището на инвестициите в научни изследвания и развойна дейност е все още далеч от целта от 3 %. Налице са значителни пропуски в научноизследователските системи на държавите членки. За да се преодолеят тези слабости, предлагаме нови общи инициативи с държавите членки, наблягащи на координация при дефиниране на целите, целенасочени инвестиции и достъпност и качество на образованието и науката“, коментира Мария Габриел.

Европейското образователно пространство обръща специално внимание на учителите, ролята на университетите и професионалното образование и обучение. „Програма „Еразъм+“ ще подкрепи 25 европейски академии за учители, 50 центъра за високи професионални постижения. Тези центрове ще бъдат както отправна точка за първоначалното обучение на младите хора, така и за професионално развитие и преквалификация на възрастните.

Предлагаме и нова европейска награда за учители, отличили се с новаторство в преподаването“, информира българският еврокомисар. Планът за действие в областта на цифровото образование ще подпомогне усилията на държавите членки за създаване на устойчива екосистема за цифрово образование и подобряване на цифровите компетентности на гражданите.

Например, инициативата „Connectivity4School“ ще подобри цифровата свързаност на училищата, включително в селските райони. Ще бъде създадена мрежа от центрове за цифрово образование и отделено специално внимание на засилване ролята на жените в цифровия сектор. Във всяка една от новопредложените инициативи специално внимание ще продължи да бъде насочвано за по-силно представителство на жените в цифровия сектор. Мария Габриел наблегна, че с новата визия за европейско научноизследователско пространство амбицията е да се укрепи научната база на Европа и подпомогне трансформирането на идеите в иновативни продукти в полза на бизнеса и обществото. То предвижда стратегическо насочване на приоритетите. С предложените 14 ключови действия се цели преодоляване на разделението в науката и иновациите чрез интегрирана и приобщаваща система за научни изследвания, както и повишаване на капацитета за разпространение на научните знания и резултатите.

С Пакта за научни изследвания и иновации ще се засили сътрудничеството между държавите членки за съвместно разработване на приоритетни действия в областта на науката и иновациите. Предвижда се мобилизиране на програмите „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“ в синергия със структурните фондове, инструмента „Next Generation EU“ и други финансови инструменти за подкрепа на пакета инициативите. „Високите научни постижения и приобщаването са двете страни на една и съща монета.

Ето защо трябва да гарантираме, че европейското научноизследователско пространство и европейското пространство за образование ще бъдат пространства на взаимодействие и сътрудничество за създаване на истинска европейска стратегия на знанието“, заключи българският еврокомисар Мария Габриел.

Източник plovdiv24

By quasar