Замeстник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева и изпълнителният директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Кирил Гератлиев откриха четвъртата работна среща между бенефициентите по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и ръководители и експерти от Управляващия орган на ОПНОИР.

Карина Ангелиева, поздрави участниците за постигнатия напредък в ключовите за българската наука проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Тя информира, че до края на годината трябва да е ясна визията за устойчивостта на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност и тяхната роля в изграждането на националната научна инфраструктура, като основна компонента на Националната стратегия за научни изследвания до 2023 г.

Кирил Гератлиев обърна внимание върху необходимостта от ускоряване на процеса по подготовка и обявяване на обществените поръчки за строителство и доставка. Допустимо е дейностите да се изпълняват паралелно. Наближава края на програмния период и няма време да се изчаква завършването на строителните дейности, за да се обявяват поръчките за доставка на научно оборудване, подчерта той. През 2020 година се очаква да започне активна научноизследователска дейност. Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност трябва да бъдат видими и да привлекат бизнеса. Гератлиев препоръча да се предвидят инвестиции за комерсиализация на научните продукти и за назначаване на експерти в областта на технологичния трансфер.

By quasar