Фокусът на съвместните дейности ще бъде в сферата на Киберсигурността и Big Data

Между Университетa за национално и световно стопанство (УНСС) и Института по роботика на Българската академия на науките (БАН), включително техните два Центъра за компетентност-  ДИГД и КВАЗАР, беше подписан Меморандум за сътрудничество.

В рамките на това сътрудничество двете организации се ангажират да разработват и провеждат съвместни дейности и проекти в областта на научните изследвания, с фокус върху киберсигурността, изкуствения интелект и обработката на големи данни.

Между двата партньора ще се осъществява също така обмен на експерти, изследователи, знания, опит, информация и данни от национални и международни изследвания.

Очаква се също така да бъдат реализирани обучения, семинари, конференции и други научно-ориентирани събития, с което да се създават допълнителни възможности за сътрудничество между двете институции.

Партньорството ще има за цел да съчетава експертния опит и капацитетите на УНСС и Института по роботика, чрез изградените от двете институции центрове за компетентност- за „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ в УНСС и за „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска-КВАЗАР“ в ИР-БАН.

Двата центъра за компетентност ще си сътрудничат в рамките на Европейската инициатива EuroQCI, която се координира в България от Института по роботика при БАН. Ще бъде изградена мрежа между няколко министерства в България-МВР, МО и Министерство на транспорта, която ще бъде подсигурена с квантова криптография. От друга страна УНСС ще разработи пазарни анализи, във връзка с икономическите рисковете и последиците при потенциални кибератаки,

Това стратегическо сътрудничество ще спомогне за развитието на иновативни решения и приноси в сферата на киберсигурността, което е от съществено значение за съвременните предизвикателства пред информационното общество, както и за комуникационния суверенитет на Европейския съюз.

By quasar